blank

FELO vant frem mot Aidon og Kamstrup

Produsentene av smartmålerne må informere FELO om måleresultatene av den ledningsbundne spenningsstøyen som ligger til grunn for CE-godkjenning av deres strømmålere.

Dette har Klagenemnda for miljøinformasjon slått fast. Vedtaket er endelig og partene har ikke klagerett. Nemnda fremhever at retten til informasjon ikke er betinget av at produktet med sikkerhet eller sannsynlig medfører helseskade ( jmf. at lovens ordlyd er at produktet “kan” medføre helseskade, altså produktets mulige påvirkning)

Med helseskade menes svekkelse av menneskers psykiske og fysiske helse, også akutte legemlige skader.” (Jmf. Ot. prp. nr. 51 (1974-75) Lov om produktkontroll)

Videre trekker nemnda frem følgende “Enkelte grupper av befolkningen, spesielt sårbare grupper slik som barn, allergikere eller andre med lavere toleransegrenser, kan ha behov for et høyere beskyttelsesnivå enn det samfunnet ellers legger til grunn. Men dette er umulig uten tilgang til informasjon om mulige skadevirkninger.”

Samme synspunkter er også fremhevet av lovutvalget i NOU 2001:2 pkt. 9.3.6.2, hvor det blant annet er trukket fram at for at spesielt sårbare grupper skal kunne beskytte seg mot helsefare på samme måte som andre mennesker kan, må de ha rett til spesielle opplysninger.”

Nemnda referer også til NOU 2001:2 s. 88 “Enkeltmennesker som ønsker å være mer føre var enn myndighetene, og som ønsker å unngå produkter der selv mistanken er meget svakt dokumentert, vil kunne ønske seg informasjon om mistenkte effekter.”

– Dette viser hvor viktig miljøinformasjonsloven er. Den grundige vurderingen i klagenemda er med på å sette presedens for andre saker. Vedtaket og resonnementet til nemnda kommer godt med i de kommende rettssakene om retten til å nekte å bytte til AMS strømmåler uten radiosender, sier Erik Avnskog, styremedlem i FELO.

Les vedtaket her: Aidon plikter å gi Felo informasjon om måleresultatene

Les vedtak her: Kamstrup plikter å gi Felo informasjon om måleresultatene

 

 

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet