blank

NTP-studien: Banebrytende og forsøkt bortgjemt

Verdens største dyrestudie innen mobilstråling og kreft avdekket en urovekkende sammenheng.

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD FOTO GETTY IMAGES

Tenk om noen hadde finansiert og gjennomført en uavhengig og omfattende studie av mobilstråling og kreft som endelig kunne gi grunnlag for god forvaltning av strålingsmiljøet.

Det har faktisk noen gjort!

Verdens største dyrestudie innen stråling og kreft, ble startet av National Toxicology Program (NTP) i USA (i 2005. Åtte år senere ble de første resultatene fra en pilotstudie presentert på det årlige møtet i GLORE (Utvalget for internasjonal koordinering av forskning om helse og RF stråling). 

Hvis du ikke fikk med deg hva disse resultatene gikk ut på, er du ikke alene! Offentligheten og media fikk ikke være til stede. Det fikk derimot representanter fra mobilselskapene Motorola og Orange (tidligere Fransk Telekom). Gjentatte forsøk fra nettavisen Microwave News på å få tilgang til resultater førte ikke fram.

Omfattende effekt på folkehelsen

Tre år senere fikk studien mye offentlig oppmerksomhet. I mai 2016 gikk NTP og ledelsen i moderinstitusjonen NIH (National Insitute of health) ut med den første rapporten fra prosjektet.

I rapporten sto det: 

”Med så utbredt bruk av mobilkommunikasjon blant brukere i alle aldre, vil selv en svært liten økning i forekomsten av sykdom fra eksponering fra RF-stråling kunne ha omfattende virkning på folkehelsen.”

Det er uvanlig å offentliggjøre forskningsresultater før vitenskapelig publisering. I dette tilfellet ble offentliggjøringen begrunnet med potensielt stor betydning for folkehelsen og stor interesse blant publikum. 

Kreftformer som ble funnet i NTP-studien er tidligere observert i befolkningsstudier av sammenhengen mellom mobiltelefoni og kreft. Resultatene i NTP-studien støtter IARCs (kreftpanelet til Verdens helseorganisasjon) klassifisering av radiofrekvent (RF) stråling som mulig kreftfremkallende.

Interessen for rapporten var stor! 150 journalister var til stede på pressekonferansen, og det ble laget over 100 nyhetsoppslag.

Fant kreft hos forsøksdyr

NTP har fire kategorier av belegg (forskningsgrunnlag) for at noe kan fremkalle kreft: klart belegg, noe belegg, tvetydig belegg og intet belegg.

Den foreløpige rapporten i 2016 konkluderte med noe belegg for at mobilstråling (2G, 3G) fører til kreft hos rotter. Denne konklusjonen er basert på tilfeller av Schwannoma (svulster i Schwann-celler) i hjertet hos hannrotter. Det ble også registrert noe belegg for kreft i binyrene.

Resultatene i studien var blitt kvalitetssikret av åtte eksperter, oppnevnt av NTP og NIH. Seks av dem var enige i at den observerte økningen i svulster og forstadier til kreft var forårsaket av eksponering for (modulert) radiofrekvent RF stråling.

Klart belegg for kreftutvikling

Men da de endelige forskningsresultatene ble lagt frem to år senere, var tolkningen fra prosjektledelsen og NIH blitt ganske annerledes Sammenhengen mellom RF-stråling og kreft ble ikke lenger betegnet som noen høyrisiko situasjon. Noen kalte denne helomvendingen for «hvitvasking».

Et nytt ekspertpanel med drøyt ti toksikologer/patologer gikk deretter gjennom de endelige resultatene i rapporten. Konklusjonen deres var at det er klart belegg for kreftutvikling hos hannrotter.

NTP ble anbefalt å oppgradere kategorien for resultatenes belegg for hele syv forskjellige konklusjoner. Selv om justeringer ikke er uvanlig, er det bare unntaksvis at resultatene styrkes på så mange punkter. Panelets anbefalinger ble lagt til grunn; sammenhengen mellom stråling og kreft
var klar – og alvorsgraden ble justert opp.

Konklusjonen ble dermed at stråling fra mobiltelefoner (2G, 3G) kan føre til:

• Svulst (ondartet schwannoma) i hjertet hos hannrotter (Klart belegg)
• Svulst (malignt gliom) i hjernen til hannrotter (Noe belegg)
• Svulst i binyrene (godartet, ondartet, komplekse) (Noe belegg)
• Svulst på hørselsnerven (akustisk neurom) (Klart belegg)

For hunn-rotter og mus av begge kjønn var det tvetydig belegg for at observerte svulster hadde sammenheng med mobilstråling.

En “game changer”

NTP-studien kan sies å være en «game changer» ved å vise at RF-stråling kan forårsake kreft uten å varme opp kroppsvev.

I etterkant har en annen dyrestudie utført ved det anerkjente Ramazzini
instituttet i Italia bekreftet resultatene i NTP-studien, og det ved betydelige
lavere strålingsnivåer.

Det manglet ikke på kritiske kommentarer, for eksempel fra ICNIRP
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). I
september 2018 uttalte de at dyrestudiene til NTP og Ramazzini- instituttet
ikke var overbevisende og ikke burde brukes som grunnlag for å revidere
grenseverdiene.

– Begge studiene manglet konsistens, pålitelighet og grunnlag for å kunne generalisere, hevdet ICNIRP

Dette sa kritikerne

Det ble sådd tvil om dyrestudien på flere områder. NIH seniorforsker Ronald Melnick, som ledet planleggingen av NTP studien, svarte på kritikken i tidsskriftet Environmental Research. Her er noen av svarene i korte trekk:

«Rottestudier kan ikke si hva som skjer med mennesker»
Dyr og mennesker har biologiske fellestrekk ved sykdomsutvikling, derfor blir dyreforsøk brukt til å vurdere helserisiko av miljømessige forhold og
effekt av nye medisiner. I kreftstudier har alle stoffer som gir kreft hos mennesker vist seg å gi kreft hos dyr. «Strålingen i NTP-studien var mye sterkere enn grenseverdiene for mennesker» Strålingsnivået i studien var nødvendig for å oppnå den samme lokale bestråling av kroppsdeler og organer som man ville fått hos mennesker ved alminnelig bruk av mobiltelefon.

«Daglig bestråling varte lenger enn typisk for mennesker»
Vanligvis utsettes en liten gruppe på 50 rotter for bestråling, og det er tilsvarende mange i en kontrollgruppe. Strålingen ble satt høyt for å øke muligheten for å oppdage en skadelig påvirkning i løpet av rottenes levetid
– men ikke så høyt at termiske effekter oppstår (ved oppvarming av kroppsvev).

«Svulstdannelsen kan være påvirket av levetiden til rottene i studien”
Dette beror på en feiltolkning. Det var ingen statistisk forskjell i overlevelse mellom hannrotter i kontrollgruppen og bestrålte hannrotter med høyest forekomst av gliom og schwannoma i hjertet.

«Kjønnsforskjellene var merkelig»
Økt forekomst av hjernesvulst og hjerte-schwannoma ble observert hos
begge kjønn, men med lavere forekomst hos hunrottene. Dette er ikke
uvanlig. Kjønnsforskjeller opptrer ofte innenfor studier av toksisk belastning og kreft, også blant mennesker.

«Patologiske undersøkelser av rottene ble ikke gjort blindet. Bestrålte rotter ble analysert først, kontrollrotter etterpå»
Tolkningen av alt materialet ble utført på samme måte som i alle NTP-studier, slik at patologene ikke kunne vite om de tolket resultater for den ene eller andre gruppen.

Alt materiale er tilgjengelig fra NTPs arkiv.

NTP-studien og kreft

USAs Food and Drug Administration (FDA) utpekte mobilstråling og kreft som tema under det store forsknings-programmet National Toxicology Program (NTP)

Studien startet i 2005 og var verdens største dyrestudie innen stråling og kreft 

  • I 2016 ble de første resultatene fra studien langt frem for offentligheten
  • Resultatene viste sammenheng mellom stråling og kreftutvikling hos rotter
  • NTP-studien ble kritisert fra flere hold, men et nytt ekspertpanel fastslo i 2018 at det var klart belegg for kreftutvikling hos hannrotter etter bestråling.
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet