Vi mener dagens grenseverdier er alt for høye

Dagens grenseverdier for stråling er for høye

 

Dagens grenseverdier for tillatt stråling fra utstyr som kommuniserer trådløst, er alt for høye. Grenseverdiene bør revurderes og senkes betraktelig.

Ansvarlige myndigheter bør handle umiddelbart.  De siste års forskning viser stadig tydeligere at de gjeldende grenseverdiene ikke er tilstrekkelig lave for å beskytte befolkningen mot helseskader.

Dagens grenseverdier beskytter kun mot skader som oppstår ved den akutte oppvarmingseffekten etter 6 minutters eksponering. De beskytter ikke mot effekter som oppstår etter lang tids eksponering. Situasjonen i dag er slik at vi alle er utsatt for kontinuerlig fluktuerende elektromagnetsike felt. Dette  tar ikke dagens grenseverdier høyde for. Effekten av langtidseksponering for elektromagnetiske felt krever en helt annen grensesetting enn det effekten av kortidseksponering tar høyde for.

De senere års forskning har vist mange skadelige effekter av stråling langt under dagens grenseverdier. Det er konklusjonen i en forskningsgjennomgang, BioInitiative 2012, der 29 internasjonale eksperter fra 10 ulike land, hvorav 7 fra Sverige, har gått gjennom 1800 vitenskapelige studier. Barn, gravide og de som ønsker å bli foreldre, er spesielt utsatte.

Når det gjelder  kreft, klassifisert  WHOs internasjonale kreftforskningsinstitutt, IARC, i 2011, radiofrekvent stråling som mulig kreftfremkallende. Siden har det komme ttil mer forskning som støtter at denne strålingen øker veksten av kreftceller.

Strålingen kan skade cellene våre, det gjelder alt fra hjerne- til sædceller, på mange måter. Flere titalls nye undersøkelser kobler mobilstråling til skader på sædcellene. En mobiltelefon i lommen eller i beltet, bærbare PC-er og iPads med trådløs internettoppkobling kan skade spermienes DNA, lede til misdannelser og vanskeligheter med å få barn.

Det ufødte barnets utvikling kan også skades når gravide bruker mobiltelefoner eller utstyr som kobles opp mot trådløst internett. Hjernens følsomme utvikling kan påvirkes, og det kan resultere i adferdsproblemer som ADHD, dårligere hukommelse eller lærevansker. Slike effekter er observert i undersøkelser av mennesker og i dyrestudier.

Langvarig eksponering kan resultere i psykiske problemer, alvorlige nevrologiske sykdommer og kreft. Gjentatte undersøkelser viser risiko for søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer, depresjoner og hodepine. Hele 98 studier viser skadelige effekter på hjernen og 9 viser økt risiko for Alzheimer eller demens ved eksponering for lavfrekvente elektromagnetiske felt.

Vi kan konstatere at de helserisikoer som BioInitiative-rapporten advarer om, samsvarer med den kraftige økningen i diffuse og uklare helseproblemer i samfunnet. Barn, ungdommer og voksne i Norden har aldri sovet så dårlig eller hatt så dårlig psykisk helse som i dag.

 

Strålskyddsstiftelsen og Elöverkänsligas Riksförbund i Sverige, Folkets Strålevern og Foreningen for el-overfølsomme i Norge, samt foreningen Elöverkänsliga i Finland oppfordrer Regjeringen, Stortinget og ansvarlige myndigheter til å handle i henhold til anbefalingene i BioInitiative-rapporten og snarest vedta de nødvendige tiltak for å beskytte mennesker. Spesielt gjelder dette de mest følsomme gruppene: fostere, barn, ungdommer, gamle, de som har nedsatt immunforsvar og de som er eloverfølsomme.

 

Vi krever blant annet at:
- bruk av trådløs teknologi forbys i skoler og barnehager
- tydelige advarsler og råd må utarbeides for de følsomme gruppene
- mennesker som rapporterer om symptomer av strålingen må taes på alvor og tilbys beskyttelse
- grenseverdiene må senkes radikalt, så de også beskytter oss mot langtidseksponering