Skjerming

Situasjonen for el-overfølsomme kan bedres betraktelig ved først og fremst å holde lang nok avstand til elektromagnetiske strålekilder. Hva som er lang nok avstand bør man måle med et EMF apparat (link til måling og måleapparat). I tillegg kan vi anbefale å utføre nødvendig el-sanering. El-sanering vil si å sette i verk tiltak for å redusere eller eliminere elektromagnetiske felt (EMF). Det kan være helt enkle tiltak som å kable internett og anskaffe seg kablet IP telefon, fjerne lysstoffrør, trekke ut støpsler til elektriske apparater når de ikke er i bruk, lamper, datautstyr, male med skjermende maling mot en basestasjon med høyfrekvent stråling, ha på seg beskyttelsesklær, sove i baldakin, m.m. når de ikke er i bruk. Man kan bytte ut elektrisk komfyr til gasskomfyr eller mer omfattende tiltak som å skifte det elektriske anlegget, flytte, m.m.

Det første som bør gjøres før omfattende el-sanering utføres, er å sjekke om påvirkning fra omgivelsene er tilstrekkelig lav. Disse kan komme fra f.eks høyspentledninger, mobilmaster og kringkastings-sendere.  Forsøk å minimere antallet elektriske apparater i hjemmet til kun det som er absolutt nødvendig for et funksjonelt hjem. Unngå spesielt apparater som avgir sterk stråling som klokkeradio, induksjonskomfyr, hårføner, strykejern, TV, elektrisk drill og annet elektrisk verktøy, lysstoffrør, sparepærer, lavvoltlamper, kjøkkenmaskiner og hagemaskiner. Bruk manuelle løsninger. De som bor i kystnære strøk kan også være utsatt for radar, både fra faste installasjoner og fra skip. Større flyplasser har som regel også radar. De som bor med naboer helt innpå seg (eks. blokk, rekkehus, flermannsbolig) vil også være påvirket av både ELF og RF fra naboer. De som bor slik til at det må omfattende skjerming til for å dempe eksterne påvirkninger, bør vurdere å flytte.

Er du medlem i felo vil du få informasjon som utdyper elsanerings-og skjermingstiltak og du vil få en spesifikk oversikt over hvilke typer el-installasjoner som bør unngås og råd om hva vi anbefaler.

El-sanering kan deles inn i to kategorier avhengig av hva slags type EMF man ønsker å redusere. EMF er et samlebegrep på både elektriske og magnetiske felt av ulike frekvenser (svingninger per sekund). Vi deler gjerne opp i lavfrekvente felt, ofte kalt nærfelter eller ELF (Extremly Low Frequency), og høyfrekvente felt, også kalt fjernfelt eller RF (Radio Frequency). ELF er de feltene vi får fra det vanlige strømnettet vårt og alle apparater som er koblet til dette, eksempler er varmeovner, komfyrer, lysstoffrør, PC. TV, radio, klokkeradio og transformatorer av ulike slag. Disse apparatene avgir elektriske og magnetiske felt i en nærsone rundt apparatet. I tillegg vil de sende ut støy på det elektriske anlegget som vil fungere som en senderantenne, og dermed distribuere støyen rundt i bygningen. Støy på det elektriske anlegget kan også komme utenfra, fra naboer eller elektriske installasjoner i nærområdet. Noen apparater kan også skape felt i RF området i tillegg til ELF området. Høyspent linjer vil også skape både elektriske og magnetiske felt i ELF området. I ELF området skiller vi mellom de elektriske feltene og de magnetiske feltene fordi de har ulike egenskaper og kan forekomme hver for seg. Mer informasjon om dette og hvordan du kan måle lavfrekvent og høyfrekvent vil du få dersom du er medlem hos oss.

 

La oss beskytte barna..... vår kommende generasjon!

Barn och ungdommer bruker i dag mobiltelefoner og annen trådløs teknik som aldri før. I Norge har 95 prosent av barna i alderen 9 til 16 år egen mobiltelefon. Og debutalderen blir bare lavere for hvert år som går. Mange foreldre synes det er helt greit å gi barn helt ned i 6-7 års alder sin egen mobil. Norske foreldre får informasjon fra våre strålemyndigheter at det er helt greit å installere trådløse nettverk eller trådløs fasttelefon i hjemmene sine som står og gir fra seg pulserende mikrobølgestråling døgnet rundt. 

Uten noen tanke for eventuelle helseskader installeres også trådløse nett i skolene og barnehagene. Mange skoler benytter også lesebrett eller bærbare PC'r basert på trådløs teknologi.

Dessuten eksponeres barn og ungdommer også for en økende mengde stråling fra andre kilder som mobilmaster og basestasjoner som ofte blir satt opp i nærheten av skoler, barnehager og idrettsanlegg.

Barn i utvikling er spesielt følsomme for denne type miljøbelastning og helserisikoen med den nye trådløse teknikken er derfor spesielt høy for barn og ungdommer. De er generelt mer følsomme for alle faktorer som skader cellenes DNA. Både mikrobølgestråling fra trådløs teknikk og lavfrekvente elektromagnetiske felt kan skade cellenes DNA og dermed i opphav til mange ulike sykdommer. Barn er mer følsomme for kreftfremkallende stoffer og har vist seg å lettere kunne utvikle kreft (leukemi) når de oppholder seg lenge i nærheten av kraftledninger. 

Aldri har en barn- og ungdomsgenerasjon blitt utsatt for så sterk stråling på et så svakt vitenskapelig grunnlag. Barn blir i økende grad utsatt for stråling samtidig som mer og mer forskning kommer på banen som faktisk kan bevise strålingens alvorlige skadelige virkninger. Hvem skal tråkke på bremsen? 

Man kan med enkle grep minske denne strålingen betraktlig og dermed minske risikoen for helseskader. Her vil det være snakk om å fjerne mobilmaster som stråler ned på områder der barn og ungdommer oppholder seg, det vil være å kable PC'r i skolene og be barna skru helt av sine mobiltelefoner når de er på skolen og i klasserommene. Lærerne bør også legge fra seg sine mobiltelefoner på lærerværelset slik at de ikke bestråler barna kontinuerlig under skoledagen. 

Det er en større studie som viser at mødre som har brukt mobiltelefon mye under graviditeten og barnets første leveår, får barn med økt risiko for adferdsforstyrrelser. Det samme har man sett på undersøkelser med mus, de utviklet ADHD-liknende symptomer og fikk dårligere hukommelse som voksne.Undersøkelsen viste også at mus som eksponeres for mobilstråling blir mer aggressive og engstlige. Angst og nedstemthet hører også blandt de vanlige rapporterte symptomene når det gjelder effekter av mikrobølgestråling.

I flere undersøkelser på unge brukere av mobiltelefoner har de som brukte mobilen mest også en dårligere psykisk helse og økt forekomst av hodepine og søvnforstyrrelser.

Barn er avhengig av at vi voksne tar gode valg på deres vegne og er i stand til å skape et sunt og trygt oppvekstmiljø.

Husk:

  • I mange land er det forbud mot mobiltelefoner til barn under 16 år
  • Frankrike har nå forbudt å bruke Wifi i skolen
  • Mikrobølger har vist seg å svekke konsentrasjonen og læreevnen
  • Mange leker og spillkonsoller gir fra seg kraftig mikrobølgestråling

De fleste barna har mobiltelefon

95 prosent av barna i alderen 9 til 16 år har mobiltelefon, enten smarttelefon eller vanlig mobil. Det har vært en jevn økning i barnas bruk av mobil. I 2010 var det 90 prosent som hadde egen mobiltelefon, i 2008 var det 88 prosent og i 2006 var det 80 prosent som hadde egen mobiltelefon. Jo eldre barna er, jo større andel har mobil. Så og si samtlige i alderen 15-16 år har egen mobil. Av barn i alderen 12-14 år har 98 prosent enten egen mobiltelefon eller deler mobil med andre i familien, og i alderen 9-11 år gjelder dette 91 prosent.

Som ved undersøkelsene i 2008 og 2010 finner vi også denne gangen at en større andel av jentene enn guttene har mobil, men forskjellen er liten (98 prosent mot 95 prosent).