Vedtekter

FELO's vedtekter

PDF versjon av vedtekter for utskrift her.

VEDTEKTER

for

FORENINGEN FOR ELOVERFØLSOMME

 

§1 -NAVN

Foreningens navn er: FORENINGEN FOR ELOVERFØLSOMME.  Foreningen er en riksdekkende organisasjon.

 

§2 -FORMÅL

Foreningens formål er å:

·       Være interesseorganisasjon for personer som har plager og/eller helseskader som følge av eksponering for elektromagnetiske felt (EMF) og/eller stråling.

·       Gi støtte og praktisk hjelp til personer som er plaget av EMF og/eller stråling.

·       Spre informasjon om eloverfølsomhet og sikre eloverfølsomme universell tilgjengelighet.

·       Være en pådriver for utredning og forskning om eloverfølsomhet.

·       Skaffe støtte til foreningens formål og medlemsaktiviteter.

 

Foreningen skal i sin virksomhet drive ideelt og være partipolitisk uavhengig. Alle inntekter av virksomheten tilkommer foreningen.

 

§3 -MEDLEMSSKAP

Alle eloverfølsomme og pårørende til eloverfølsomme som betaler kontingent til Foreningen for eloverfølsomme er medlem av foreningen.

 

Pårørende defineres her som ektefelle, registrert partner, person som lever i ekteskaps- eller partnerskapslignende samboerskap med den eloverfølsomme, barn, foreldre eller den som har foreldreansvaret, steforeldre, søsken og stesøsken, besteforeldre, tanter og onkler, verge eller hjelpeverge.

 

§4 - ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens øverste organ. 

 

Årsmøtet består av medlemmer som betaler kontingent til Foreningen for eloverfølsomme. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Alle har lik stemmerett. Årsmøtet avholdes 1 gang i året og senest innen utgangen av april. Innkalling til årsmøtet skal sendes senest 14 dager før årsmøtet.  Årsmøtets dagsorden skal inneholde følgende punkter:

 

·       Godkjenning av innkalling og dagsorden

·       Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll

·       Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning og budsjett

·       Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og budsjett

·       Innkomne saker

·       Valg av styre, valgkomité og revisor

·       Eventuelt

 

Årsmøtet beslutter ved alminnelig flertall. Ved endring av vedtekter kreves 2/3 flertall på årsmøtet. Lokallagsrepresentant kan stemme med skriftlige fullmakter fra medlemmer i lokallaget.

 

§5 - STYRE

Årsmøtet velger et styre på 5 til 7 medlemmer som skal dekke funksjonene leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer.  Styret er i fellesskap ansvarlig for økonomisk drift av foreningen. Styrets saker avgjøres med alminnelig flertall.  Alle styremedlemmer velges for 1 år om gangen. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

 

§6 -VALGKOMITE

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges på årsmøtet. Valgkomiteen velges for 1 år om gangen og legger fram sin innstilling på årsmøtet.

 

§7 - MEDLEMSMØTER

Det avholdes minst to medlemsarrangementer i året.

 

§8 -LOKALLAG

Et lokallag består av medlemmer i et definert geografisk område. Lokallag holder eget årsmøte som velger eget styre på 5 personer med leder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Lokallagets årsmøte velger 2 revisorer som ikke er styremedlemmer. Lokallag disponerer 1/3 av lokallagets medlemskontingent til lokal drift. Lokallagets regnskap revideres og godkjennes av årsmøtet i lokallaget. Revidert regnskap og godkjent årsmelding må være hovedstyret i hende senest 15. januar.

 

§9 -OPPLØSNING

Foreningens oppløsning behandles som om det var vedtektsendring, jfr. § 4. Ved oppløsning skal formue, litteratur, forskningsresultater etc. overføres til en tilsvarende allmennyttig organisasjon etter årsmøtets bestemmelse.

 

Vedtektene ble endret på FELOs årsmøte 5. mars 2015.