Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
16 juni 2016

Største og grundigste studie til nå viser sammenheng mellom mobilstråling og kreft hos rotter.

Studien er ledd i USAs National Toxicological Program (NTP), et forskningsprogram ved avdeling for miljørelatert helse under National Institute of Health (NIH) – Det nasjonale helseinstituttet. Studien er finansiert av US Food and Drug Administration og dermed solid forankret i offentlig forvaltning – og på armlengdes avstand fra mobilindustrien. 2500 rotter ble eksponert for stråling over 2 år. En del-studie er nå gjort tilgjengelig før fagfellevurdering og publisering i et vitenskapelig tidsskrift av hensyn til den store betydningen resultatene har for allmenheten. Både forskerne selv og ledelsen av NTP begrunner tidlig offentliggjøring av resultatene med at med tilnærmet universell bruk av mobiltelefoni vil selv en liten påvirkningskraft få store konsekvenser.


Studien viser økning av kreft hos rotter etter 2 års eksponering for mobilstråling (GSM og CDMA), nærmere bestemt glioma (svulst på glial-celler i hjernen) og ondartet svulst på Schwann-celler i hjertet. Schwann-celler finnes også i kappen rundt kraniegjennomgående nerver, for eksempel nerver som forbinder øret med hjernen. Dette resultatet underbygger resultater fra minst 4 epidemiologiske studier som har vist sammenheng mellom mobilbruk og kreft i Schwann-celler på hørselsnerven, en kreftform som kalles akustisk nevrom. En kort omtale av slike studier finnes i FELOs rapport Helsevirkninger av elektromagnetiske felt

Flere pilotstudier ble gjennomført for å i sikre at stråling som rottene ble eksponert for, ikke hadde termisk effekt, det vil si at strålingen skadet helsen ved å varme opp kroppsvev mer enn 1 grad. Flere ekspertpaneler har dessuten vurdert kriteriene for klassifisering av helseskadene i form av de to krefttypene og forstadiene til disse.

NTP-teamet varslet Det nasjonale helseinstituttet (NIH) på høyeste nivå om resultatene. NIH gjennomførte ytterligere intern kvalitetssikring uten at alvorlige svakheter ble påpekt. Når NTP nå går ut offentlig med resultatene før endelig publisering, er det altså etter omfattende kvalitetssikring underveis og med institusjonen i ryggen.

Forfatterne påpeker at resultatene støtter opp under konklusjonen til WHOs kreftpanel, som i 2011 klassifiserte mobilstråling som mulig kreftfremkallende

Eksponering for mobiltelefoni reguleres av USAs Food and Drug Administration, som var oppdragsgiver for prosjektet, og av Federal Communications Commission. Det knytter seg stor spenning til hva deres respons vil bli.

Til tross for omfattende forskning som viser kreftrisiko og WHOs klassifisering har USAs strålevern fastholdt at det ikke finnes noen risiko for hjernesvulst. De nordiske landenes strålevern ga tilsvarende forsikring i en fellesuttalelse i 2015

NTP-studien ble gjort tilgjengelig for allmenheten fordi befolkningen skulle få en anledning til å ta forholdsregler. Flere forsøk på å gi mobilbrukere informasjon om mulig helseskade har vært stanset i USA. USAs strålevern presset Centers for Disease Control til å slette råd om føre var fra et fakta-ark om mobiltelefoni i 2014

San Fransisco innførte i 2010 et krav om at informasjon om helserisiko og råd om føre var skulle følge med ved kjøp av mobiltelefoner. Dette ble stoppet i retten etter søksmål fra industrien

Universitetsbyen Berkeley ved San Fransisco har i flere omganger pålagt forhandlere å informere kundene om mulig helseskade av mobilbruk, og tvunget til retrett av industrien gjennom rettsapparatet

På delstatsnivå har forslag om merking av mobiler vært reist i California og Maine uten å få flertall. California har vært først ute med mange miljøreguleringer, og søksmål fra industrien har fulgt hakk i hæl - inntil kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig utbredt og andre stater og land følger etter, som de for eksempel har gjort når det gjelder tiltak mot lokal luftforurensning. De oppsiktsvekkende resultatene til NTP kan ventes å skape ny blest om merking og andre tiltak mot stråling.

Det er lett å avfeie betydningen av NTP-studien med at mobilindustrien har så stor makt og innflytelse og sikkert står han av denne gangen også. I USA er imidlertid interessekonflikten mer sammensatt og kompleks enn for eksempel i Norge. I USA er det meste av helseforsikringen privat, og forsikringsbransjen har dermed sterke interesser i å sørge for at utbetalingene deres holdes i sjakk av en adekvat miljøregulering, akkurat som forsikringsbransjen har vært en drivkraft internasjonalt når det gjelder å varsle om global oppvarming med tilhørende ekstremvær og erstatningskrav. I Norge og Norden for øvrig bærer det offentlige helsevesenet kostnadene ved kreft, uansett årsak.

Det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature hadde 2. juni en kort nyhetsomtale av studien under tittelen «Phone doubts» og avsluttet med setningen: Fagfellevurderte studier har ikke tidligere funnet kreftrisiko knyttet til mobilbruk (vår oversettelse).  Nature kommer garantert tilbake til saken når studien har vært gjennom tidsskrifters fagfellevurdering. I mellomtiden snakker Nature ned den forskningen som finnes og som blant annet WHOs ekspertpanel baserte seg på i sin klassifisering i 2011. Dette er et kjent og grundig beskrevet fenomen i miljøspørsmål – kunnskap blir fordreid og fornektet helt til et vendepunkt inntreffer og tidligere studier får stå fram i nytt lys  NTP-studien har et sterkt budskap når det gjelder kreft i gliom-celler og Scwann-celler som kaster nytt lys over tidligere epidemiologiske studier. Kanskje er vi ved et vendepunkt i strålingsforskningen?

 

Se US National Toxicology Program's presentasjon av forskningen for the National Institute of Environmental Health Sciences i juni 2016