Bli medlem

Vær med på å skape en forskjell både for deg selv og andre.
Bli medlem nå!

Siste nytt

TypoScript object not found (generatedContent1News)
17 april 2015

Skolene må være fri for mikrobølger!

Foreningen for EL-overfølsomme (FELO) har hatt månedlig stand ett helt år utenfor Bystyret i Stavanger for å informere politikere om helsefaren knyttet til stråling fra trådløse rutere og smart-telefoner.


«Vi tror at det å stå på stand viser et engasjement og håp om at politikerne vil gå inn for en føre-var-linje», sier initiativtaker og leder for FELO Rogaland, Trond Martin Skjerpe.

Det bygges ut trådløse nettverk på alle skolene i Stavanger og ellers i Rogaland. FELO ønsker å bevisstgjøre og informere foreldre og politikere om risikoen. Barn og unges helse er spesielt utsatt for miljøpåvirkning ved å ikke ha et fullt utviklet immunsystem, ønsker vi å ta en slik risiko?

Fra to ulike verdener
Debatten om stråling fra mobiler og trådløse rutere er preget av sterke motsetninger og helt ulike syn:

På den ene siden viser omfattende biologisk forskning at mikrobølger gir skadevirkninger både på kort og lang sikt, og virkemåtene er godt kartlagt. Forskningsresultatene er så entydige at forsikringsselskaper ikke lenger vil forsikre mot skader fra mikrobølge stråling, selv om strålingen ligger langt under dagens offentlige grenseverdier.

På den andre siden står Statens Strålevern og en del andre lands strålemyndigheter og hevder at bevisene for skadevirkninger fra slik stråling som vi har fra mobiler og trådløse nettverk hverken er entydige eller fullt ut forstått, og at det derfor ikke finnes grunnlag for å fastsette strengere strålegrenser enn dagens. FELO ønsker å legge vekt på risikoen for helseskader – selv om strålevernmyndighetene i Norge og en del andre land ikke mener det er nødvendig. FELO mener at det også framgår av Grunnlovens § 112 (føre-var-paragrafen) at myndighetene har plikt til å handle slik. Videre peker FELO på at det er enkelt å redusere stråling i skolen: Trådløse rutere kan sløyfes ved at datamaskinene bruker bredbåndskabler (Ethernet). Nettbrett som ikke har kontakt for bredbåndskabel bør ikke kjøpes inn. Mobiltelefoner bør være avslått i skoletida.

- Vi gir oss ikke
Levekårs- og oppvekstutvalget i Stavanger behandlet i mars et innbyggerinitiativ knyttet til trådløse skoler. Begge styrene gikk inn for rådmannens forslag som uttrykker tillit til Statens strålevern, og innebærer at en skal ikke gjøre noe hverken for å redusere strålingen eller å informere foreldre om den. FELO beklager dette og ser det som uttrykk for at politikerne ikke tar forskningsresultatene og det lokale selvstyret alvorlig. FELO ser på dette som en utfordring om å holde de folkevalgte orientert, de gir seg ikke, og 20. april kl. 16-17 står organisasjonen på stand igjen, for 13 gang.

 

Kontaktperson:
Trond Martin Skjerpe
Leder
FELO Rogaland
Epost: Trond.martin.skjerpetmseno – TLF: 51 87 40 54